SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; Sınav günü Ayyıldız Belge’nin düzenlediği sınavlarda adayların uyması gereken kuralları açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Ayyıldız Belge’nin düzenlediği teorik/ilgili yeterliliklerde bahsi geçiyorsa sözlü ve performansa dayalı tüm sınavlarda uygulanır.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

·         Sınav Katılımcı İmza Listesi                               FR43

·         Tutanak ve Rapor Formu                                    FR30

4. UYGULAMA

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Sınav Yapıcıya aittir. Sınav Katılımcı İmza Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Sınav Yapıcı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacaktır.

Teorik sınavlar soru kitapçıkları üzerinden gerçekleştirilebilir. Sorular dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 20 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav süresinin ilk 20 dakikası tamamlanmadan önce ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen aday dışarı çıkarılmaz. Başlama saatinden sonra sınava gecikmeli gelen adaylar eğer herhangi bir aday dışarı çıkmadıysa ilk bir saat içerisinde katılabilir. Her hangi bir adayın sınavı terk etmesi sonrasında geç gelen aday sınav salonuna alınmaz.

Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların sınava, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah vb. teçhizatla girmeleri ve sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalar sınav kurallarına aykırıdır.

Adayların testlere verdikleri cevaplar bilgi işlem yöntemleriyle incelenmektedir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, Ayyıldız Belge tarafından değerlendirilecek, tekli veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların teste verdikleri cevaplar geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle sınav salonunda kopya çekme veya diğer adaylardan yararlanma girişimlerinde bulunulmaması, cevap kâğıtlarının sınav süresince diğer adaylar tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

 

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu adayların kimlikleri, kusurları Tutanak ve Rapor Formunda açıkça yazılacak ve sınavlarının geçersiz sayılacağı ilgili formda belirtilecektir.

Teorik sınavlarda kullanmaları durumunda adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi gibi malzemeler Ayyıldız Belge tarafından adaylara verilecektir.  Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.

Sınavlar, sınav yapıcıların “Sınav Başladı” komutuyla başlar.

Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılmaktadır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılmaktadır.

Şantiye ortamında gerçekleştirilen sınavlarda adayların ve sınavda görev alan personelin gereken yerlerde KKD ”Kişisel Koruyucu Donanım” kullanmaları zorunludur. KKD’ler Personel Belgelendirme Müdürü tarafından sağlanır. Sınav sonrasında adaylar kendilerine teslim edilen ekipmanları Sınav Yapıcılara teslim etmek zorundadır.

5. REVİZYON BÖLÜMÜ

Rev. No Rev. Tarihi Açıklama
00 İlk Yayın
01 11.07.2019 Madde 3’te düzeltme yapılmıştır.

 

 

İndir (DOC, Bilinmeyen)