BELGE VE LOGO  KULLANIM TALİMATI

 

1.     AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Ayyıldız Belge bünyesinde hazırlanacak belgenin logo/marka kullanımını belirlemektir.  

2.    KAPSAM

Ayyıldız Belge bünyesinde yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu belge almaya hak kazanan adayın logo/marka kullanımında uyması gereken kurallar bu talimatın kapsamı içindedir.

3.     İLGİLİ DOKÜMANLAR

·         R 10.6  “TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehberi 

·         R30.02 TÜRKAK ISO/IEC 17024:2003’ün Uygulanmasıyla İlgili Olarak IAF/EA Kılavuzu

·         Mesleki Yeterlilik Belgesi                                                          FR25

·         Mesleki Yeterlilik, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

·         Belge Kullanım Sözleşmesi                                                        FR24

4.     UYGULAMA

 • 4.1 Belge Kullanımı

Ayyıldız Belge belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Belgesini Ayyıldız Belge’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgesini, Ayyıldız Belge ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz.
 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
 • Belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak Ayyıldız Belge hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
 • Belge Ayyıldız Belge’nin mülkiyetinde olup, ilgili Ulusal Yeterliliklere, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Ayyıldız Belge’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.
 • Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde Ayyıldız Belge web sayfasında ilan edilebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.
 • Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile Ayyıldız Belge’ye bildirmelidir.
 • Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından 15 (on beş) gün içerisinde Ayyıldız Belge teslim edilmelidir.
 • Belge süresi dolan ya da geçerlilik süresi içinde sertifikaların/yeterlilik belgelerinin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belgeli kişi Ayyıldız Belge’ye ya da MYK’ya başvurur. Ayyıldız Belge yapılan bu başvurularda, belgenin yeniden düzenlenmesi için yapılan işlemlerde en geç 15 gün içerisinde MYK’ya talep gönderir.

 

 • 4.2 Logo / Marka Kullanımı

Ayyıldız Belge logo / marka kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Logo/Marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, hizmet katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • Ayyıldız Belge hizmetlerini kötüleyen, Ayyıldız Belge’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo/Markayı sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. Logo/Marka belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo/Markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların hizmete ait olmadığı, hizmetin çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • Logo/Marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Logo/Marka boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir.
 • Logo/Marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.
 • Bu ilkeler kapsamında, Ayyıldız Belge’nin logo/markalarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.

 

Ayyıldız Belge e logo/markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Ayyıldız Belge, bu ilkelere uymayan, Ayyıldız Belge’nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.  

5.     REVİZYON BÖLÜMÜ

Rev. No Rev. Tarihi Açıklama
00 İlk Yayın
01 20.02.2019 İç tetkik sonrası Madde 4.1’e ekleme yapılmıştır.

 

 

İndir (DOC, Bilinmeyen)